Natural Gas Geoscience
   
 
     
     Home |  Instruction |  Subscribe |  Advertisement |  Download |  Contacts Us |  About Journal |  Editorial Board |  Chinese Version
News
Quick Search Advsearch
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Office Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · Instruction
 · Template
 · Copyright Agreement
 
 
Link
 · Chines science bulletin
 · Science in China Series
 A-Mathematics
 · Science in China Series
 B-Chemistry
 · Science in China Series
 C-Life Sciences
 · Science in China Series
 D-earth Sciences
 · Science in China Series
 E-Technological Sciences
 · Science in China Series
 F-Information Sciences
 · Science in China Series
 G-Physics and Astronomy
Quick Search  Adv Search
 
Nature Gas GeoScience
2017 Vol.28 No.5
Published 10 May 2017


1 Natural Gas Geoscience
Contents of Natural Gas Geoscience, No.5, 2017
2017 Vol. 28 (5): 1-2 [Abstract] ( 56 ) [HTML 1KB] [PDF 1759KB] ( 172 )
665 Bao Jian-ping,He Dan,Zhu Cui-shan,Liu Yu-rui,Wang Wen-jun,Liu Hong-yu
Geochemical characteristics and origin of a crude oil from Well Xuwen X3 in the Maichen Sag,Beibuwan Basin,China
2017 Vol. 28 (5): 665-676 [Abstract] ( 189 ) [HTML 1KB] [PDF 7621KB] ( 187 )
677 Wei Xin-shan,Chen Juan-ping,Zhang Dao-feng,Yan Xiao-xiong,Ren Jun-feng,Yan Ting
Geological characteristics and reservoir forming conditions of large area tight carbonate gas in eastern Ordos Basin,China
2017 Vol. 28 (5): 677-686 [Abstract] ( 197 ) [HTML 1KB] [PDF 12793KB] ( 325 )
687 Wang Feng
Main controlling factors of low production of tight sandstone gas of Permian Shanxi Formation in the Shenmu block,eastern Ordos Basin,China
2017 Vol. 28 (5): 687-695 [Abstract] ( 144 ) [HTML 1KB] [PDF 15727KB] ( 172 )
696 Kui Ming-qing,Hu Wang-shui,Li Yu,Shen Run-kai,Cao Ji-hua
The effect of mini-structure on the dynamic variation of gas and water distribution in Sebei Ⅱ Gasfield,Qaidam Basin,China
2017 Vol. 28 (5): 696-702 [Abstract] ( 123 ) [HTML 1KB] [PDF 11964KB] ( 113 )
703 Liu Yan,Yang Chi-yin,Xiao Dun-qing,Liao Qian-jin,Zhou Li-hong,Yu Xue-min,Guo Jian-ying2,Pu Xiu-gang,Jiang Wen-ya,Zou Lei-luo,Nie Guo-zhen,Liu Qing-xin,Hua Shuang-jun
Hydrocarbon phase limit and conversion process in the deep formation of rift lacustrine basin from Qikou Sag of Bohai Bay Basin,eastern China
2017 Vol. 28 (5): 703-712 [Abstract] ( 172 ) [HTML 1KB] [PDF 9197KB] ( 130 )
713 Zhang Chao,Zhang Li-qiang,Chen Jia-le,Luo Hong-mei,Liu Shu-hui
Lithofacies types and discrimination of Paleogene fine-grainedsedimentary rocks in the Dongying Sag,Bohai Bay Basin,China
2017 Vol. 28 (5): 713-723 [Abstract] ( 141 ) [HTML 1KB] [PDF 14265KB] ( 168 )
724 He Zhi-liang,Hu Zong-quan,Nie Hai-kuan,Li Shuang-jian,Xu Jin
Characterization of shale gas enrichment in the Wufeng-Longmaxi Formation in the Sichuan Basin and its evaluation of geological construction-transformation evolution sequence
2017 Vol. 28 (5): 724-733 [Abstract] ( 211 ) [HTML 1KB] [PDF 19173KB] ( 257 )
734 Wu Wei,Xie Jun,Shi Xue-wen,Zhao Sheng-xian,Ji Chun-hai,Hu Ying,Guo Yan-bo
Accumulation condition and exploration potential for Wufeng-Longmaxi shale gas in Wuxi area,northeastern Sichuan Basin
2017 Vol. 28 (5): 734-743 [Abstract] ( 156 ) [HTML 1KB] [PDF 13531KB] ( 143 )
744 Lin Yu-xiang,Shu Yong,Zhao Cheng-jin,Li Xia,Zhang Chun-rong
The overall exploration method and favorable area predition of natural gas in the coal-bearing strata,Qinshui Basin,China
2017 Vol. 28 (5): 744-754 [Abstract] ( 122 ) [HTML 1KB] [PDF 8800KB] ( 112 )
755 Zhu Xue-shen,Liang Jian-she,Liu Ying-hong,Wang Cun-wu,Liao Xia,Guo Guang-shan,Lü Yu-min
Influencing factor and type of water production of CBM wells: Case study of Shizhuangnan block of Qinshui Basin
2017 Vol. 28 (5): 755-760 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [PDF 6797KB] ( 153 )
761 Liang Jin-qiang,Fu Shao-ying,Chen Fang,Su Pi-bo,Shang Jiu-jing,Lu Hong-feng,Fang Yun-xin
Characteristics of methane seepage and gas hydrate reservoir in the northeastern slope of South China Sea
2017 Vol. 28 (5): 761-770 [Abstract] ( 128 ) [HTML 1KB] [PDF 16487KB] ( 136 )
771 Wu Chuang,Yin Hong-wei,Yu Chang-qing,Pi Jing-yun,Wu Zhen-yun,Wang Wei,Zhang Jia-xing
The structural accumulation mechanism of the natural gas hydrates in Muli region of Qinghai Province:Revelation from physical simulation experiment
2017 Vol. 28 (5): 771-784 [Abstract] ( 127 ) [HTML 1KB] [PDF 18570KB] ( 136 )
785 Wang Yan-yan,Wang Wei-hong,Hu Xiao-hu,Liu Hua,Guo Yan-dong
Pressure dynamic analysis model of MFHW in induced permeability field
2017 Vol. 28 (5): 785-791 [Abstract] ( 137 ) [HTML 1KB] [PDF 4057KB] ( 152 )
792 Zhu Chao-fan,Li Ya-jun,Sang Qian,Gong Hou-jian,Li Yan-chao,Dong Ming-zhe
The time-dependent shape factor study for tight sandstone with fracture
2017 Vol. 28 (5): 792-800 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [PDF 4310KB] ( 108 )
801 Yan Hai-jun,Jia Ai-lin1,Ji Guang,Guo Jian-lin,Xu Wen-zhuang,Meng De-wei,Xia Qin-yu,Huang Hang-juan
Gas-water distribution characteristic of the karst weathering crust type water-bearing gas reservoirs and its development countermeasures: Case study of Lower Paleozoic gas reservoir in Gaoqiao,Ordos Basin
2017 Vol. 28 (5): 801-811 [Abstract] ( 112 ) [HTML 1KB] [PDF 10213KB] ( 117 )
812 Yang Xu,Meng Ying-feng,Li Gao,Zeng Hui
Productivity analysis of tight sandstone gas reservoirs considering water blocking damage
2017 Vol. 28 (5): 812-818 [Abstract] ( 136 ) [HTML 1KB] [PDF 3422KB] ( 158 )
Natural Gas Geoscience


  

  
  
 
Copyright©2009 Nature Gas GeoScience
Tel:(0931)8277790 Email:geogas@lzb.ac.cn
Powered by Beijing Magtech

美女图片

美女

美女图片